Servicearbejde i Nar-Anon

Mødelederens generelle funktioner

Mødelederposten er en af Nar-Anons servicefunktioner, som enhver kan påtage sig. Eneste krav er at man har deltaget i et vist antal møder eksempelvis over en 3 måneders periode. Det er en post man beholder for ca. 3 måneder ad gangen, og som er meget givende i forhold til ens tilhørsforhold til gruppen og ansvar overfor fællesskabet.

Mødelederens opgave er at åbne mødet (med mindre et andet medlem er blevet bedt om at gøre det ved netop det møde) med et øjebliks stilhed, og derefter læse velkomsten og/eller indledningen. At afslutte mødet ved at læse afslutningen og lede gruppen i at sige Bønnen om sindsro.

Mødeguiden/guidelines beskriver præcis rækkefølgen af og proceduren omkring de faste ting der læses op ved hvert møde. Derudover skal man være opmærksom på følgende:

Åbent møde

Ved åbne møder skal mødelederen et par uger forinden finde en person, som vil speake på det åbne møde. Hvis det ikke er muligt at finde en speaker, afholdes der et almindeligt emnemøde. Ved et åbent emnemøde skal emnet helst være et af de store klassiske som f. eks "Giv slip med kærlighed" eller "Hvad er medafhængighed". Til det åbne møde undlader man at læse "Tre ting der kan ødelægge gruppen" (tidligere "De tre dødelige fjender") op, og mødet kan forlænges med et kvarter, hvis der er behov for det. Efter en speaker har talt, gives enten ordet frit, eller der tages en runde, hvis der er tid til det.

Gruppesekretær

Mødelederen er det samme som gruppesekretær. Hvis der er nogen meddelelser til gruppen, kan de siges lige efter navnerunden. Enten giver mødelederen ordet til en anden fra gruppen, der inden mødet har bedt om at få det, eller han/hun giver selv beskeden.

Sekretæren skal også føre mødeprotokol efter mødet, hvor der skrives ned: antal personer tilstede, nøgle/kaffe-person, aftenens emne, navn på mødelederen.

Emner/trin

Emnerne vælges i fællesskab på forretningsmøderne. Mødelederen lægger selv ud med et oplæg, men han/hun kan i forvejen ellers bede en anden om at gøre det, hvis aftenens emne synes for svært. Det er også vigtigt, specielt, hvis der til aftenens møde er nykommere, at mødelederen gør opmærksom på, at man ikke behøver at tale om aftenens emne. Man kan tale om noget andet, der ligger en på sinde, eller blot lytte hvis man hellere vil det. For en nykommer kan det også være svært at forholde sig til det der eventuelt deles om trinarbejde og her kunne mødelederen i forbindelse med åbningen af et trinmødet minde de fremmødte om, hvordan de følte deres første møde i Nar-Anon, så følelsen af at være ny bliver genopfrisket af de som har kommet i Nar-Anon gennem længere tid.

Det er samtidig mødelederen, der venligt skal gribe ind, hvis traditionerne bliver brudt ved f. eks krydssnak eller andet, og hvis mødetiden overskrides, er det mødelederens opgave at afbryde og appellere til gruppesamvittigheden. Det kan være en god ide at appellere til gruppesamvittigheden inden mødets start, såfremt det er et stort møde, så alle får muligheden for at dele.

Mødelederen må også sørge for at et enkelt medlem ikke dominere mødet; modvirke at den afhængige hele tiden kritiseres og gøre klart, hvor vigtigt det er at beskytte anonymiteten og fortroligheden.

Nykommeren

Mødelederen bør komme en halv time før mødets start sammen med nøgle/kaffe-personerne, og være med til at tage imod eventuelle nykommere. Det er vigtigt at hilse varmt på nye medlemmer og inddrage dem i samtaler før og efter mødet. Forklar hvordan mødet vil forløbe, og at der vil blive lejlighed for det nye medlem til at stille spørgsmål efterfølgende.

Mødelederen kan derudover tilbyde de nye nykommerpakken og evt. en telefonliste over andre medlemmer i Nar-Anon. Anbefal derefter på det varmeste, at de nyankomne deltager i mindst 6 møder og understreg, at vi forstår, og vi glæder os til at se dem igen. Foreslå eventuelt de nye at deltage i åbne NA-møder.

Forretningsmøde

Forretningsmøde bliver holdt en gang om måneden. Mødelederen annoncerer det under sekretærens meddelelser, og det afholdes et kvarter efter det almindelige møde. Alle kan deltage, og det er her de praktiske ting bliver aftalt, så som hvem der har nøglen, hvilke emner der skal tages op på møderne etc. Det er mødelederen som leder forretningsmødet.

OSK

OSK står for Område Service Kommité. Det er et møde der afholdes en gang i kvartalet, og hvor der arbejdes yderligere på serviceområdet med f. eks Konvent-planlægning og lignende. På OSK deltager alle de personer, der har en servicefunktion fra begge grupperne samt grupperepræsentanter plus suppleanter. Alle andre interesserede er også velkomne til at møde op. Mødelederen skal senest en uge i forvejen indkalde til OSK-mødet under sekretærens meddelelser, og oplyse om tid og sted for mødet.

Servicefunktioner: Kaffe/nøgle, penge, litteratur osv.

Kaffe/nøgle

Blandt servicefunktionerne er det betroede hverv som opbevarer af nøglen til mødelokalet specielt betydningsfuldt, idet ingen mødeaktivitet kan iværksættes uden adgang til lokalet.

Den nøgle/kaffeansvarlige, der også sørger for de dertil nødvendige indkøb, sikrer at der er adgang til lokalet en halv time før det fastsatte mødetidspunkt, ikke mindst af hensyn til eventuelle nykommere/førstegangsdeltagere, der måske efter mange overvejelser har taget mod til sig. En nykommer må ikke udsættes for en lukket dør!!

Og det er den, som har nøglen ansvarlig for ikke sker!

Litteratur / Bibliotekar

Den servicemedarbejder, der påtager sig hvervet som bibliotekar, sørger for at den nødvendige litteratur incl. kopieret materiale kan stilles til rådighed for dem, som ønsker vejledning ad den vej!

Forskellige pjecer, der er gratis, kan hjælpe den enkelte til at læse om lige netop hendes eller hans problem.

Kasserer

Kassereren er den servicemedarbejder der indkasserer kaffepenge. Der bliver lavet regnskab efter hvert møde. Køb af kaffe, krus, sukker o.l. bliver betalt af den kasse og de resterende penge går i kassererens kasse til andre udgifter. Det er kassereren der er ansvarlig for indtægter og udgifter.

Sigtet

Sigtet med de nævnte servicefunktioner er at fremme den fælles velfærd og er en nødvendig forudsætning herfor.

Realisationen af disse funktioner har en helbredende virkning for alle, som deltager i fællesskabet, og ikke mindst for den, som har påtaget sig en eller flere af dem for at yde sin støtte og hjælp til andre. I og med du gør en indsats for at hjælpe dine medmennesker hjælper du samtidigt dig selv.

I og med du påtager dig en servicefunktion hjælper og helbreder du andre og dermed dig selv.

©Nar-Anon Danmark