Nar-Anon Efterårskonvent 2010 - Servicemødereferat

Referat af servicemøde d. 30. oktober 2010

1) Nyt fra grupperne

2) Nyt fra litteraturudvalget og oversættelsesudvalget

3) Økonomi

4) Pinsekonvent

5) Grupperansagelse

1) C fra Kristkirken, Vesterbro mandagsmøde:

God kerne, gode møder mellem 12 og 24 deltagere, god udvikling over de sidste 5 år.

Fremgang for mange. C påpeger at med hensyn til tilgang af nye deltagere har de fordel af at NA har lokale tæt på.

Natasja fra Skt. Andreas Kirke, torsdagsmøde, gode trygge små møder mellem 2 og 10 deltagere.

Silkeborg er afgået. L herfra medbragte forskelligt materiale, litteratur m.m. til deling mellem de resterende grupper.

Odense (J deltog ikke) men iflg. Mail består gruppen med 3-4 deltagere.

Esbjerg (MB) deltog ikke men oplyser via mail at gruppen kører på ”pumperne”, de ønsker stadig kontakt med landsfællesskabet.

Århus (K) rigtig gode møder, flere nye igennem, kun få blivende - sårbart.

2) Nedsat for at klarlægge: Hvad har vi, hvad kan vi supplere med. Udvalget består af: M fra Kristkirken, webmaster P, BH og C har igangsat en oversættelse af 12 trins arbejdet, som de står på nettet, til engelsk for at sende dette til hovedkontoret i USA for godkendelse. Nogle foretrækker bogen: ”Veje til helbredelse”. Følges op på pinsekonventet i 2011.

3) C oplyser at de i mandagsgruppen i Kristkirken giver 100 kr. mdl. I husleje. Økonomien er ok og de kan lejlighedsvis sende beløb til hovedkassen.

N opyser at i torsdagsgruppen i Skt. Andreaskirken er det, det samme.

U fra Århus oplyser at økonomien her også er ok. De giver lejlighedsvis et beløb til ”Den katolske kirke” for husleje – ca 500 kr. et par gange om året. De sidste par år har der ikke været overskud til at bidrage til hovedkassen.

4) Formodentlig som sædvanlig iflg. C

Desuden har vi fået lovning på fra NA’s onsdagsgruppe i Århus at blive inviteret til deres konvent i Skanderborg d. 29.-30.-31. juli 2011.

5) Skema ude i alle grupper, som alle har svaret, og der er kommet mange gode svar og forslag (se vedlagte).

Vi har talt om:

at bruge runder på møderne for blidt at presse de nye til at vove at tage ordet.

At udpege en person som kan tage sig af nykommere efter mødet.

At være meget forsigtig med gudsbegrebet overfor nykommere, forklare om det inden vi begynder at læse teksterne op.

At passe lidt på, når vi fortæller om os selv i præsentationen, så det ikke bliver en mindre speak, men en fastslåen af, hvem vi er og hvorfor vi er her.

At hjemmesiden skal forbedres, så den fremstår lidt venligere, at få et nyhedsbrev sendt ud jævnligt og at give mulighed for evt. at kunne kommunikere over hjemmesiden. K vil sætte kræfter ind her.

At alle grupperne sætter ind med, hvad de kan, har og magter for at udbrede budskabet (naturligvis inden for traditionerne) Har man gode resultater med noget vil alle andre grupper naturligvis gerne høre om det. Kommunikation grupperne imellem er meget vigtig.

At et bedre samarbejde med NA, hvor det er muligt, vil være gavnligt. Der foreslåes:

En Nar-Anon speaker på et NA-møde.

Gå til åbne møder i NA

Få et lille hjørne på et NA-konvent

Ref. U

Bilag:

Grupperansagelse for landsfællesskabet sommer 2010

Nar Anons historie:

Nar Anon i Danmark har eksisteret siden 1993. Den første gruppe opstod i Århus og ret hurtigt blev der også startet en gruppe i København af to personer med baggrund i Al Anon og AA. De er stadig en del af fællesskabet og har igennem årene gjort et kæmpestort stykke arbejde for fællesskabet. Gruppen i Århus blev nedlagt efter et par år, men genopstod igen efter et års tid og lever stadig.

I løbet af de næste 10 år kom der flere og flere grupper til rundt om i landet. Da vi havde flest, var vi omkring 16 grupper bl.a. i Skive, Silkeborg, Esbjerg, Odense, Roskilde plus Århus med to grupper og København med tre.

I 2003 havde vi 13 grupper - i dag har vi fire: to i København, en i Odense, en i Århus.

Hvorfor?

Vi forsøgte at finde nogle af svarene på et møde på pinsekonventet fredag den 21-5-10 ud fra 1. tradition:

Vor fælles velfærd bør komme først: personlig fremgang for så mange som muligt afhænger af sammenholdet i Nar-Anon.

”12 trin og traditioner” s. 83: ” Personlig fremgang i denne forbindelse afhænger af, at alle gruppens medlemmer samarbejder på en harmonisk måde. Samarbejde kræver villighed til at lytte til de andres ideer med åbent sind, at dele vores synspunkter med dem, at acceptere, hvad gruppernes flertal er blevet enige om og ikke at insistere på, at kun vores synspunkter skal accepteres. Enhver af os har imidlertid en forpligtelse til at give udtryk for disse synspunkter.”

Udgangspunktet var spørgsmålene:

· Hvad har vi hidtil gjort for at fremme vor fælles velfærd for at styrke sammenholdet i forhold til landsfællesskabet?

· Hvad kan vi gøre nu for at styrke sammenholdet for at fremme vor fælles velfærd og dermed hele fællesskabets overlevelse?

Vi holdt et meget inspirerende og tankevækkende møde med mange tanker, forslag og ideer. Vi vedtog på servicemødet, at alle medlemmer af Nar Anon skal have mulighed for at komme med deres tanker, forslag og ideer. Derfor beder vi grupperne om at holde et møde, hvor spørgsmålene er emnet.

Vi indbyder samtidig til efterårskonvent i Århus, lørdag den 30. oktober 2010, hvor vi skal samle op og lægge en plan for, hvordan vi kommer videre.

Vi vil derfor kraftigt opfordre alle til at komme til Århus – Linda har lovet at røre i gryderne, som hun har gjort med stor succes tidligere. Programmet sendes ud i september.

Som inspiration kommer her en kort liste over de tanker, forslag og ideer, der kom frem på mødet:

Fællesskabets tilstand:

Ø Nogle medlemmer var ikke helt klar over, hvad landsfællesskabet var.

Ø Vi har mest fokus på vores egen gruppe.

Ø Nogle grupper mangler en fast struktur i forhold til nykommere.

Ø Markedsføringen af Nar Anon er ikke god nok.

Ø Mange har ingen sponsor eller har ikke gjort trinene færdige.

Ø De ”gamle” har trukket et stort læs og trænger til afløsning.

Ø Vi har i årenes løb nedsat flere arbejdsgrupper, der aldrig har fået gjort deres arbejde færdigt.

Ø Vi har ikke holdt efterårskonventer de sidste år og har derfor ikke haft så meget kontakt med hinanden på landsplan.

Forslag:

Ø Landsfællesskabet skal hvile på små selvstændige grupper, der har en god kontakt med hinanden. Fokus på at vi både har vores små grupper og landsfællesskabet.

Ø Mere kontakt mellem grupperne fx i form af speakere fra andre grupper. Det kan gøres ved at kontakte grupperepræsentanten, der så spørger om nogen i gruppen kan speake.

Ø Genoptage Nar-Anons egne efterårskonventer. Århus lægger ud med at invitere til konvent lørdag den 30. oktober 2010.

Ø Vi kunne nedsætte et arbejdsudvalg med fokus på landsfællesskabet og service.

Ø Mere og bedre information ud om Nar Anon.

Ø Realistiske beslutninger i forhold til arbejdet i arbejdsgrupperne.

Ø Mere arbejde med service i grupperne – fx i form af emnemøder med service-emner fx ud fra traditionerne.

Ø Mere støtte til nye grupper – uden at tage ansvaret fra dem.

Ø Al-Anon har mere erfaring end os – vi kunne kontakte dem og høre, hvad de gør. De har også en anden – måske bedre – mødeguide end os.

Ø Fast procedure i forhold til nykommere. Fx: runder – tilbud om sponsor med det samme.

Ø Gøre mere brug af hjemmesiden. Grupperne kan faktisk kommunikere med hinanden via hjemmesiden. I den forbindelse:

En stor tak til webmaster Peter, der gør et godt stykke arbejde

Spørgsmål:

Ø Hvordan giver vi erfaringerne videre?

Ø Har vi den rigtige vare?

Grupperne bedes om at have arbejdet med det her inden efterårskonventet i Århus lørdag den 30. oktober 2010,

Kærlig Hilsen

L og K Århusgruppen

25 år i Nar Anon tilsammen