Nar-Anon Pinsekonvent 2009 - Servicemødereferat

Servicemøde søndag den 31. maj 2009

Ordstyrer

P

Referent

P

P åbnede mødet og foreslog, at der kom et nyt punkt på dagsordenen – pkt. 7 – oversættelse af Nar-Anon-bog på opfordring fra C. Alle accepterede.

Ad dagsordenens pkt. 1 – Nyt fra grupperne, udvalg, WSO

Nyt fra grupperne

M meddelte, at gruppen om mandagen i Kristkirken i København fungerer godt og er meget aktiv.

A orienterede om torsdagsgruppen i Stefano i København, som er gået lidt ned ad bakke. Der møder 3-4 faste deltagere op.

K orienterede om gruppen i Århus, som grundlæggende fungerer godt. Der møder 3-5 faste op til møderne, og der er en strøm af nye medlemmer, men de forsvinder hurtigt. K synes, at der mangler nyt blod til gruppen i Århus.

P konkluderede, at det virker som om, at gruppen i Odense fungerer godt. Om lørdagen på konventet havde der deltaget 5 fra Odense, og de virkede som en velfungerende gruppe.

Der var ingen representanter fra Esbjerg til konventet

Pr-gruppen

M orienterede kort om baggrunden for udarbejdelsen af den nye plakat og de nye visitkort i København. Filerne er lavet således, at adresserne kan udskiftes og trykkes til hele landet.

K opsummerede ud fra egen opfattelse, at forslaget fra Århus til en fælles plakat ikke var faldet i god jord, som havde resulteret i, at Århus følte sig lidt stødt og overset. Denne følelse blev yderligere bekræftet, da København ikke mødte op til konventet i Århus.

P meddelte, at Århus havde fået bevilget penge til trykning af plakaten, men at man på Københavner-konventet sidste år havde vurderet, at plakaten ikke passede ind i sammenhængen med NA-konventet.

C supplerede med, at budskabet på plakaten var meget negativt, og at det er hendes opfattelse, at Nar-Anon skal signalere et positivt budskab.

K mente, at plakaten fra Århus var udsprunget af, at Københavner konventet tidligere var afholdt i Istedgade, hvor alle jo konfronteres med den virkelige verden. Karen var dog enig i, at narkomaner ikke nødvendigvis er ”grimme” og var selv meget positiv over for det nye forslag fra København. Karen ville tage kortet med hjem til Århus.

M synes, at forslaget fra Århus giver et meget stereotypt billede af narkomaner, og at de pårørende måske ikke kan genkende sin pårørende.

P kunne konstatere, at praktikken på tværs af landet er vanskelig, og at det derfor måske er mere naturligt, at opgaverne ligger i de lokale grupper.

K ville gerne sparre med de andre grupper, og L meddelte, at han meget gerne vil trykke plakater.

P konkluderede, at pr-gruppen fremover består af:

  • C (Kristkirken København)

  • M (Kristkirken København)

  • K (Århus)

  • L (Kristkirken København)

C foreslog, at gruppen skulle være pr-gruppe + information. M vil sende filerne til resten af landet. K spurgte, om det var ok at have sin egen plakat. Alle var enige om, at det helt klart er op til den enkelte gruppe at beslutte, hvilke plakater man ønsker at anvende.

WSO

P orienterede om, at han og BH på det seneste har haft kontakt til USA, og at vi fremover kan forvente information fra ”over there”.

Derudover orienterede P om det nye logo.

I den forbindelse spurgte L, om det kunne være interessant med streamers for Nar-Anon? M syntes, at der under alle omstændigheder mangler merchandise for Nar-Anon. K mindede om, at der findes en sommerfugl. J supplerede med, at Nar-Anon på tidligere konventer havde haft en bod. P nævnte, at Nar-Anon i den forbindelse var blevet bedt om at fjerne AA’s blå bog. Da det er grundbogen for Nar-Anon, besluttede man derfor at nedlægge boden. L var lidt uforstående over for det påbud, idet han var bekendt med, at flere inden for NA bruger den blå bog.

Der var ikke flere meddelelser til punktet.

Ad dagsordenens punkt 2 – Økonomi

C mente, at der var små 6 t.kr. på fælleskontoen. P gjorde opmærksom på, at i København benyttes fælleskontoen til køb af bøger.

K mente, at det måske ikke var en god idé at blande kasserne og var i øvrigt usikker på, hvilke tilskud grupperne kan søge fra fælleskassen.

J pointerede, at fælleskassen ikke benyttes til fælles indkøb, men kun til bogindkøb, idet der ofte er tale om større beløb, som de lokale grupper ikke ligger inde med. K var i tvivl om, om det ikke gav rod at blande tingene sammen. P afkræftede dette, idet det letter opgaven at benytte fælleskassen. L indskød, at fælleskassens likvider jo naturligt vil mindskes, hvis de lokale grupper skal ligge inde med store beholdninger.

P ville gerne vide, om praksis skulle ændres. J synes ikke det var nødvendigt, idet de mindre grupper dermed havde råd til større bogindkøb.

K havde ingen indvendinger – fungerer det, er der ingen grund til at ændre praksis.

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Ad dagsordenens punkt 3 – Penge til USA

P ville gerne høre, om der var stemning for at sende penge til USA. C mente ja, dog ønsker hun et større udvalg af oversatte bøger.

P konkluderede, at alle var enige om ikke at sende penge til USA.

Ad dagsordenens punkt 4 – Forslag fra BH: Vi udskrifter de gamle trinpapirer definitivt med den nye Al-Anon-bog

På vegne af BH redegjorde M for, at de gamle trin bl.a. for nemhedens skyld blev erstattet med teksterne i Al-Anons bog, således at materialet for trinarbejde var samlet et sted.

P mente, at det i første omgang måske burde drøftes i de lokale grupper.

M pointerede endnu en gang, at det ville være dejligt, hvis trin-materialet kunne samles. K syntes også, at det var en god idé.

C spurgte, om vi ikke kunne foretage en afstemning. Efterfølgende konstaterede P, at forslaget fra BH enstemmigt var vedtaget.

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Ad dagsordenens punkt 5 – Forslag fra BH: At vi stryger den sidste del af de tre led, så det bliver: Vi taler om os selv og for os selv – vi deler erfaring, styrke og håb

M understregede vigtigheden i, at vi i grupperne ikke skal kommentere hinanden og hvad vi deler.

K gjorde opmærksom på, at man i Århus ikke har ”til os selv” i teksten. Men mente i øvrigt, at det burde tages op på det lokale forretningsmøde, og at det var mødelederens opgave at stramme op, hvis ikke traditionerne efterleves.

J følte ikke, at der skulle laves om på teksten, idet det for hende er en del at Nar-Anon og vores traditioner.

C forslog, at der nedsættes et udvalg, som foretager en generel opstramning af teksterne, og at hun gerne vil påtage sig opgaven sammen med Bente H.

A pointerede, at hun ikke så det som brud på traditionerne, når medlemmer gav hende gode råd. Derimod opfattede hun det som feedback.

P erindrede om, at Kristkirken tidligere har revideret mødeguiden, men at man ikke kan tvinge andre til at gøre det samme. For ham er det dog en del af helbredelsen at tale både til andre, men også sig selv.

C understregede, at det at tale til sig selv jo er en naturlig konsekvens, når man taler om sig selv og for os selv. Derfor mente C ikke, at det var et problem at slette det.

K nævnte igen, at Århus ikke bruger til os selv, men pointerede vigtigheden i traditionerne. K mente dog ikke, at mødeguiden nødvendigvis skulle være ens i hele landet.

P konkluderede med accept fra C, at C og BH (Kristkirken) udarbejder nyt forslag.

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Ad dagsordenens punkt 6 – Efterårskonvent

P ville gerne vide, om der var stemning for deltagelse ved et efterårskonvent i provinsen.

K melder dato tilbage for konvent i Skanderborg, hvor Århus deltager.

P foreslog Odense som et alternativ.

Ad dagsordenens punkt 7 – Oversættelse af Nar-Anon-bog

C understregede, at der mangler oversat litteratur direkte henvendt til Nar-Anon. P gjorde opmærksom på, at der er kommet meget ny litteratur fra USA, som kunne være interessant.

K mente, at når vi nu har besluttet at anvende Al-Anons bog til trinarbejde, var det måske en idé at få oversat en udgave af ”Bare for i dag”. M efterlyste et overblik over den tilgængelige litteratur. P og C (Kristkirken) påtog sig opgaven for at lave lidt research. De vender tilbage.

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Ad dagsordenens punkt 8 – Evaluering af konventet

P oplyste, at grupperne fra provinsen havde et ønske om, at servicemødet fremover lå om lørdagen. K istemte idéen, idet det bl.a. kunne spare en overnatning. Samtidig gjorde K opmærksom på, at servicemøderne er med til at styrke fællesskabet, og at der formentlig ville være flere deltagere, hvis mødet lå om lørdagen.

M var usikker på, hvor mange der egentlig deltager i møderne om søndagen og foreslog derfor, at vi overvejede at sløjfe søndagen, eller planlagde nogle mere interessante/relevante møder, som kunne tiltrække pårørende.

P havde oplevet, at selve forberedelsen til konventet havde været for hurtig og dermed meget dårlig. Han havde en forventning om at forbedre proceduren næste år. A og M var enige i P opfattelse.

P havde konstateret, at planlægningsmødet før et almindeligt møde ikke var optimalt, og at planlægningsmødet generelt havde været afholdt for sent. A efterlyste en dagsorden, ordstyrer og et referat af selve planlægningsmødet. L mente, at det var vigtigt at holde møderne adskilt, idet det havde virket forstyrrende, at deltagerne til det ugentlige Nar-Anon møde løbende var mødt op i selve planlægningsmødet.

P indrømmede, at tiden havde været knap, og at indholdet kunne have været bedre, men alt i alt havde han det indtryk, at det havde været et godt konvent med mange besøg af pårørende og NA’ere.

M foreslog, at tidsplanen blev strammet op, og at det kunne medvirke til en større fleksibilitet. K istemte og kunne kun se tilbage på en positiv oplevelse.

P pointerede, at hvis tidsplanen blev strammet op, kunne det sociale netværk gå tabt. På den baggrund burde vi overveje, om det var en idé at have to lokaler. K meddelte, at man i Århus havde gode erfaringer med to lokaler.

C foreslog, at man oprettede en konventmappe, således at det fremover lettede planlægningen af konventet.

P orienterede om, at ansvaret oprindeligt lå i OSK (Område, Service, Komité), men at det i de seneste år havde været grupperepræsentanterne, der planlagde konventet.

P foreslog, at man oprettede et elektronisk arkiv til brug for planlægning af fremtidige konventer og påtog sig samtidig opgaven.

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Ad dagsordenens punkt 9 – Eventuelt

P bekræftede på foranledning af Janne, at den nyhedsmail, der udsendes, tilgår alle Nar-Anon grupper.

Der var ikke yderligere bemærkninger til punktet.

P afsluttede mødet.