Nar-Anon Pinsekonvent 2004 - Servicemødereferat

Referat af servicemøde den 30. maj 2004 kl.10.30 - 12.00

1. Oplæsning af traditioner

Traditioner blev oplæst

2. Valg af referent

Referent valgt

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden udarbejdet og godkendt

4. Nyt fra grupperne

  • Århusgruppen: det går godt, der kommer flere nye. Vi har et godt fællesskab med aca.

  • Mandagsgruppen Kbh. : Det går som sædvanligt godt, der har været lidt nedgang i vinterperioden. Det er lidt svært at få besat serviceopgaverne, men det har løst sig.

  • Søndagsgruppen Kbh.: Dejlige møder, det går godt, antallet varierer fra 4 til 10 personer, intet problem med serviceposterne. Der skal komme ny gruppeleder i år.

  • Køge/Ølby: der blev startet en gruppe, gruppen er lukket igen, p.gr.a. manglende tilslutning.

  • Torsdagsgruppen Kbh. : Gruppen er god, der kommer ca. 8-10 personer, der kommer også nye som bliver hængende. Der mangler dog modtage kræfter.

  • Fredagsmøde Kbh.: kl.20.30 - 21.30 er lukket. Der er nu et ACAmøde på dette tidspunkt.

  • Lørdagsgruppen Kbh. : Meget lille gruppe, den køre på pumperne. Gruppen ser tiden an. Der er ingen fast som laver kaffe.

Her udspandt sig en snak om ideen omkring speakere og om hvordan møderne skal henholdsvis åbne og lukke og om hvorvidt det var at foretrække en fast kaffe laver og mødeleder eller skiftende ditto. Snakken mundede ud i en påmindelse om at møderne som bekendt er selvstyrende.

5. Nyt fra info-grupperne, herunder: organisering/a jourføring af fællesskabet, DCA-mødet og konventer

Punktet blev en simplificering af kommandovejene:

  • Netværkslisten: netværkslisten er hemmelig, den går kun ud til grupperepræsentanterne.

  • Mødelisterne: grupperepræsentanterne kan hente mødelisterne direkte på nettet til de respektive grupper.

  • Vi beder Peter om at overtage netværkslisterne og mødelisterne.

  • Har man rettelser til disse lister bedes man henvende sig til Peter (via www.nar-anon.dk).

  • Vi takker Finn og Irenne for deres hidtidige arbejdsindsats.

  • Irenne er fortsat ansvarlig for automattelefonen.

Her startede en snak om hvad automatsvareren oplyser, det blev vedtaget at udarbejde en ny tekst til svareren som understreger, at det er frivillige personer og ikke et kontor man henvender sig til eller kommer i kontakt med.

Samarbejde udvalget (SU) blev nedlagt. SU er ikke længere nødvendigt, da vi er så få.

Der afholdes konvent i Århus lørdag d. 6. nov. 2004

Vedr. Fremtidige konventer: Kun hvis vi bliver inviteret af NA deltager vi i konventet til næste år. Der er nedsat en gruppe på 3 personer som vil forfatte og sende et brev herom til NA´s konventkomité. Gruppen består af: Janne, Tanja og Bente.

6. Godkendt litteratur

Grupperne er selvstyrende, men vi bruger kun godkendt litteratur.

Åbnings og lukketeksterne er godkendt litt., Der findes forskellige at vælge i mellem.

Det er ikke tilladt at redigere i godkendt litteratur.

Vedr. spørgsmål til Frans af Assisis bøn. Bønnen er godkendt litteratur.

7. Evt.

Der er fremkommet et forslag om at afholde sponsorseminar, som et heldagsmøde.

Vi har fået en invitation til DCAAWorkshop d. 12 juni 04 vi foreslår og beslutter, at sende en person fra øst og en fra vest, Tanja er valgt fra øst. Invitationen skal lige forelægges i Århus før vi får en deltager fra vest. Vivi er valgt som suppleant, dvs. at Vivi deltager dersom der er frafald!

Referent Anette