Nar-Anon Århuskonvent 2003 - Servicemødereferat

Referat af servicemøde lørdag den 1. november 2003 kl. 14.00 - 15.45

Til stede: 16 personer

  • Højtlæsning af 'de 12 trin'

  • Højtlæsning af 'de 12 traditioner'

  • Højtlæsning af '3 ting der kan ødelægge gruppen'

Dagsorden

1. godkendelse af referat fra sidst

Referat er godkendt, ingen kommentarer

2. nyt fra oversættergruppen

Intet nyt siden pinse, men man vil begynde med oversættelse af amerikanske tekster. Der var meget ros til gruppen fra de andre mødedeltagere.

Gruppen søger flere frivillige, de arbejde ved at alle får 2-3 tekster med og kommunikerer pr mail. Derefter afholdes et maratonmøde hvor man bliver enige om den endelige ordlyd. Interesserede kan kontakte gruppen via e-mail til webmaster@nar-anon.dk eller via deres grupperepræsentant.

3. nyt fra OSK

Der har ikke været afholdt OSK møde i Jylland.

Der blev afholdt et OSK møde i KBH den 11. oktober, og der findes et referat derfra.

Bente H fra KBH gennemgik referatet.

4. Økonomi

Der var en bankudskrift fra hovedkassen, som gik rundt, og der kunne stilles spørgsmål til de forskellige poster. Der står p.t. 5159 kr. på den. Vi sender USD300 svarende til ca. DKK2100 til Headquarters i USA, som beder om bidrag. Vi diskuterede om hvorvidt der hvert år skulle sendes et fast beløb, men blev enige om at finde et passende beløb pr gang i forhold til 'formuen'.

5. S.U

Der findes 4 forskellige funktioner; 1 internet-funktion, 1 udsendelse af OSK-funktion, 1 tlf.-svarer-funktion og 1 udsendelse af nyhedsbrev-funktion. Kontakt Irenne hvis der er interesse for at overtage en af funktionerne.

6. Nyt fra grupperne

  • Århus nye gruppe halter. Normalt 2 personer, og når det er bedst 5-6 pers. Der er beslutning om at lade gruppen 'dø'

  • Århus torsdagsgruppen er en velfungerende gruppe, ca. 5-6 personer.

  • Silkeborggruppen er p.t. kun 2 personer og det halter. Der er startet en al-anon gruppe om tirsdagen hvor mange af de faste nar-anon'er er hoppet over.

  • Esbjerggruppen har det godt. De var ikke repræsenteret

  • Thistedgruppen er ca. 5-6 personer. De var ikke repræsenteret

  • Odense gruppen har haft en uventet opblomstring. De var ikke repræsenteret

  • KBH torsdagsgruppe kører fint og et fremmøde på 8-12 personer pr gang.

  • KBH fredagsgruppen er et 11-trinsmøde. Det er en lille intim gruppe der kører godt. De var ikke repræsenteret

  • KBH søndagsgruppe er et 11-trinsmøde, der er et fast klientel på 6-10 pers.

  • KBH lørdagsgruppe var ikke repræsenteret, men havde det efter forlydende godt.

  • KBH mandagsgruppen har det forrygende, altid ml 8-16 personer.

  • Helsingørgruppen har det 'ad helved' til, er pt. kun 2 personer fast.

  • Ølby/Roskilde gruppen var ikke repræsenteret, men skiftes til at afholde lige og ulige uger.

7. Afmatning

Der er en tydelig afmatning i nogle af grupperne som vi diskuterede hvilke årsager der kunne være.

Det kunne være, at det i sig selv ikke er særligt inspirerende for nykommere, at komme i en gruppe, hvor der i forvejen kun sidder 2-3 personer, uanset hvor godt man tager sig af dem. Det kunne være at vores mødelister skulle distribueres bedre til lokale behandlingssteder, biblioteker o. lign.

Evt. skulle behandlingsstederne tilbydes nar-anoner til speak på pårørende-kurser. Arresøhøj og Vejviseren bruger os. De lokale grupper må selv tage kontakt til deres lokale behandlingssteder og tilbyde speak.

Der blev snakket en del om den holdningsændring der har været fra NA til Nar-anon, som de fleste fra KBH konvent-gruppen fik at mærke til forberedelserne i foråret. De fleste af os er kommet til nar-anon igennem vores misbruger, og hvis holdningen hos NA er at man ikke vil have et samarbejde, kunne det evt. smitte af på om hvorvidt de sender deres pårørende til os. Konventgruppen vil i forbindelse med planlægningen af pinsekonventet, snakke med dem om det.

8. Distribution af mødelister/til bekymrede familier

De geografiske områder der hører under grupperne, som selv må distribuere ud til behandlingssteder, biblioteker o. lign.

Mødet foregik i god ro og orden, tiden løb fra os med ca. 15. min