Nar-Anon Pinsekonvent 2010 Servicemøedereferat

Servicemøde lørdag den 22. maj 2010

Ordstyrer

Bente H

Referent

P

BH åbnede mødet og foreslog følgende dagsorden:

 1. Netværksliste

 2. Økonomi

 3. Service og servicehåndbog

 4. Afklaring fra servicemøde i 2009

 5. Forslag fra Århus

 6. Godkendelse i USA af Nar Anon tekst

 7. Efterårskonvent

 8. Nykommere

Dagsordenen blev godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 1 – Netværksliste

BH henledte opmærksomheden på de omdelte netværkslister (liste over de gruppeansvarlige i Nar Anon i Danmark,) og gjorde opmærksom på, at listen er anonym og ville blive indsamlet efter mødet. Input er meget velkommen.

Ad dagsordenens punkt 2 – Økonomi

BW omdelte det seneste kontoudskrift fra Nar Anons konto i Danmark – 5.217 kr. Af udgifter i 2009 nævnte Bente W bl.a. bidrag til USA på ca. 2.000 kr.

Endvidere kunne de enkelte grupper meddele, at huslejen i henholdsvis Århus og København bliver betalt af de enkelte grupper.

BW blev genvalgt til bogholder for regnskabsåret 2010/2011, og samtidig blev det vedtaget at sende bidrag til USA på ca. 2.000 kr.

Ad dagsordenens punkt 3 – Service og servicehåndbog

K foreslog, at AA’s Service Håndbogen blev udbredt i grupperne, dvs. at de enkelte grupper skulle sørge for at indkøbe bogen til gruppens litteratur beholdning.

BH gjorde opmærksom på, at man på AA’s hjemmeside kan finde en stor viden om litteratur.

P foreslog, at der blev nedsat et ”Litteratur udvalg”, som fik til opgave at udarbejde forslag til en litteraturliste til brug for arbejdet i de enkelte grupper.

Forslaget blev vedtaget og følgende meldte sig til udvalget:

 • M (grupperepræsentant)

 • BW

 • K

 • N

 • Evt. medlem fra gruppen i Odense

Det blev besluttet at tilføje gruppen på netværkslisten.

Endelig opfordrede BH grupperne til at anvende ”Service” som et emne på de ugentlige møder.

Ad dagsordenens punkt 4 – Afklaring fra Servicemødet i 2009

Meddelelser fra grupperne

K sendte en hilsen fra Odense. Gruppen fungerer godt, og der møder en fast kerne op på ca. 6-7 medlemmer.

L sendte en hilsen fra Esbjerg. MB havde tilkendegivet, at hun havde mod på at forsøge at starte op på ny i Esbjerg. MB havde dog efterlyst generel information til netværksgruppen.

P gjorde opmærksom på, at han ikke kunne forsvare at sende information vedrørende netværksgruppen til Esbjerg, når der i princippet ikke eksisterer en gruppe i Esbjerg. P gjorde samtidig opmærksom på, at M modtager generel information på lige fod med alle medlemmer i Nar-Anon.

P stillede i den forbindelse spørgsmål ved, hvorvidt det var forsvarligt i henhold anonymiteten, at sende netværkslisten til begge grupperepræsentanter i Århus.

L gjorde opmærksom på, at fordi antallet af medlemmer i Århus-gruppen er meget lavt, er man pt. nødsaget til at dele opgaven mellem 2 netværksgrupperepræsentanter.

Det blev besluttet, at det er op til den enkelte gruppe at vælge antallet af netværksgrupperepræsentanter.

Opfølgning på referatet fra servicemødet i 2009

K gjorde opmærksom på, at et udkast fra Århus til en fælles plakat for Nar-Anon var blevet vedtaget på et tidligere konvent, men året efter var et nyt forslag fra København blevet vedtaget udenom konventet (udenom servicemødet). I samme forbindelse anmodede K om en rettelse til referatet fra sidste års konvent i København, hvor der stod, at motivet på Århus-plakaten, der viser en ensom, påvirket misbruger på en bænk, var inspireret af, at NA tidligere holdt konvent i Istedgade. Det er det ikke.

Rettelsen blev taget til efterretning.

I den forbindelse var K i tvivl om, hvorvidt plakaterne skulle betragtes som et landsdækkende fremstød.

L var af den opfattelse, at det var op til den enkelte gruppe at beslutte, hvilken plakat man vil anvende.

M gjorde opmærksom på, at det i 2009 blev besluttet, at det var op til den enkelte gruppe, hvilke materiale man ønsker at anvende i markedsføringen af Nar-Anon.

P henledte opmærksomheden på, at der er meget snak, men at det alligevel ikke fører til så meget action.

L spurgte, om der eksisterer et fællesskab på landsplan?

K spurgte, om plakater og litteratur ikke skulle godkendes på landsplan?

T mente, at forskelligheden i grupperne netop er udtryk for, at grupperne er selvstyrende, og at han fandt det meget positivt.

For V er det åndeligheden der skaber sammenholdet og ikke det visuelle. V gjorde endvidere opmærksom på, at Nar-Anon i USA opererer med meget forskellige brandings. V mente, at det derimod er vigtigst at holde fast i traditionerne.

C pointerede, at så længe vi er så få grupper i Danmark, er der rig mulighed for at udveksle materiale.

BH gav udtryk for, at plakaten fra Århus ikke ifølge hendes opfattelse appellerede til vores helbredelse. BH mente også, at udbredelsen af Nar Anon bør ligge i de enkelte grupper.

Ann supplerede V med at henlede opmærksomheden på mangfoldigheden inden for brandings af Nar-Anon i hele verdenen.

P gjorde opmærksom på, at det tidligere er besluttet, at der ikke skal være en central markedsføring af Nar-Anon, men at det er oplagt at bruge hinandens materiale grupperne imellem. Men med hensyn til anvendelse af litteratur er det noget helt andet. Her opereres der med meget strikse guidelines.

K takkede for drøftelsen, som havde sat tingene på plads.

Herefter ønskede K at vide, om der var kommet ændringer til teksten ”Nar-Anon Familiegruppen” i mødeguiden.

BH oplyste, at ”tale til os” er fjernet – ellers ingen ændringer.

P meddelte, at mødeguiden kan hentes på Nar-Anons hjemmeside.

Ad dagsordenens punkt 5 – Forslag fra Århus

Med udgangspunkt i den åbne drøftelse fredag aften den 21. maj ”Tilbageblik ud fra 1. tradition: Vores fælles velfærd bør komme først, personlig fremgang for så mange som muligt afhænger af sammenholdet i Nar-Anon” foreslog K, at det lægges ud i de enkelte grupper at drøfte løsninger til at udbrede Nar Anon i Danmark. Forslaget blev vedtaget, og BH opfordrede grupperne til at sende forslagene til P, som så efterfølgende kunne sende videre til netværksgruppen. Vi skal så tage stilling til forslagene på efterårskonventet i Århus 2010.

Ad dagsordenens punkt 6 – Godkendelse i USA af Nar Anon tekst

BeH foreslog at foretage en afstemning om, hvorvidt vi skulle forsøge at få oversat og godkendt en Nar-Anon tekst til brug for trinarbejde. Forslaget blev vedtaget, og der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg:

 • BH (grupperepræsentant)

 • L

 • J

 • BW

 • K

L meddelte, at han gerne stillede sig til rådighed i forbindelse med produktionen af materialet.

Ad dagsordenens punkt 7 – Efterårskonvent

Da der var stor tilslutning til et efterårskonvent i Århus, lovede K snarest muligt at melde en dato ud – måske den 30. oktober.

Ad dagsordenens punkt 8 – Nykommere

Med henvisning til gårsdagens drøftelse opfordrede BH deltagerne til at komme med forslag til, hvorledes grupperne skal sikre en god behandling af nykommere, således at så mange som muligt kommer igen.

A foreslog, at mødelederen under indledningen opfordrede en bestemt person til at tage sig af nykommeren efter mødet.

V gjorde opmærksom på, at nykommeren ofte kommer tidligt, og at det derfor er personen med nøglen, som har opgaven at tage godt imod nykommeren. Da de faste mødedeltagere ofte kommer ca. 5-10 min. før mødet, er det muligt at fokusere på nykommeren og skabe en god energi.

L foreslog, at mødelederen tog sig af nykommeren efter mødet.

K orienterede om, at gruppen i Århus havde haft en større drøftelse i gruppen og i den forbindelse havde udarbejdet en retningslinje for, hvorledes man i Århus modtager nykommeren. K sender forslaget til grupperepræsentanterne i København.

M opfordrede til, at mødedeltagerne deler kort om deres erfaringer om første møde.

C tilsluttede sig Viera om, at det bør være nøglebæreren, som i første omgang tager sig af nykommeren.

A gjorde opmærksom på, at da det ofte er den samme person, som er nøglebærer, burde man overveje at fordele servicen blandt deltagerne.

BH var nødt til at afslutte mødet og opfordrede til, at emnet blev taget op på gruppernes næste forretningsmøde.

BH takkede for god ro og orden.