Nar-Anon Efterårskonvent 2007 - Servicemødereferat

Referat af Nar-Anon servicemødet i Århus den 10. november 2007

Deltagere: 5 fra Århus, 3 fra Esbjerg, 2 fra Odense

Referent M Århus

 1. Nyt fra grupperne

  1. Odense: Fast gruppe på 4-6 personer. Har snakket om at nedlægge gruppen p.g.a. mangel på nykommere - men kan heller ikke undvære det. Melder til hinanden inden mødet, så man ikke sidder alene - ender evt. med at aflyse mødet.

  2. Esbjerg: 2-4 prs. hver mandag - har det hyggeligt. Har diskuteret meget, hvordan man holder på nykommere. Prøvet "åben dør" en halv time før møderne og en del andre tiltag - har samarbejde med Esbjergs pårørendekursus - men gruppen er ikke blevet større. Vil ikke bare være kaffeklub.

  3. København: Ingen fremmødte - vi undrede os og savnede jer.

  4. Århus: Vi har en meget god gruppe - gennemsnitlig 6-10 prs. - der er i årets løb kommet en del nye - men kun få holder ved. Men det ser ud til, at vores udbredelse af kendskabet til Nar-Anon har virket lidt (plakat, telefon, gratis oplysn. I Århus Onsdag hver uge, link fra soc.med.kliniks hjemmeside til www.Nar-Anon.dk).

 2. Fællesskabets tilstand

  1. Man diskuterede hvorfor flere grupper er blevet nedlagt - f.eks. Silkeborg, Holstebro og nu Frederikssund? Hvordan er proceduren for at starte nye grupper - hvem hjælper og hvor længe hjælper man? Hvordan går samarbejdet med NA?

  2. Odense har forsøgt at dele foldere ud på Strøget - Esbjerg har et godt samarbejde med NA. Men andre mente, at NA generelt ikke er meget for Nar-Anon - der er vist et bedre samarbejde mellem AA-erne og Al-Anon. Hvorfor udbreder NA-grupperne ikke kendskabet til Nar-Anon?

  3. De forskellige Nar-Anon-grupper har forskellige udbredelsesmetoder - alle er lige gode, hvis holder sig indenfor programmets retningslinjer.

 1. Nykommere

  1. Emnet har været diskuteret under de tidligere punkter også. Odense gør meget ud af at byde nykommere velkommen og behandle dem godt.

  2. Hvad forventer nykommere? En af nykommerne spurgte hvordan man kommer på pårørendekursus? Svar: gennem et behandlingssted.

  3. Forslag fra J Odense: lægge nykommeres kommentarer ud på nettet, så interesserede kan læse om nykommeres oplevelser af møderne. J vil samle kommentarerne fra grupperne, der skal være hos hende inden d. 1. januar. Hvad siger Københavnergrupperne til den idé???

 1. Tekster

  1. Nogle vil godt have belyst hvad der menes med "venner" i teksterne? Og om man kan ændre i teksternes ordlyd, så de passer bedre på den enkelte gruppe? Karen, Århus: bestemt nej - vores grundlag er teksterne, og de skal være ens i alle Nar-Anon-grupperne. Begrebet "venner" kan opfattes som: venner indenfor fællesskabet/Nar-Anon-venner.

 1. Konvent

  1. Esbjerg oplyste, at NA har inviteret Nar-Anon med til unity-day i Esbjerg d.2.2.08 (spørg MB for yderligere oplysninger).

  2. Der blev spurgt, hvorfor vi ikke kommer til NA i Ålborg, som vi gjorde tidligere - der blev svaret: fordi vi ikke bliver inviteret mere.

  3. Odense vil undersøge hjemme i gruppen, om man vil holde Nar-Anon konvent der næste år. De meddeler til Peter.

 1. Økonomi

  1. Esbjerg er de eneste, der har penge til at sende til København.

Vi havde en særdeles vellykket dag, som sluttede ca. kl. 17.30.