•Nar-Anon Pinsekonvent 2012 - Servicemødereferat

Servicemøde lørdag den 26. maj 2012

Ordstyrer: M Referent: P

Maria åbnede mødet og bød velkommen. Der var ingen dagsorden til mødet.

Mødedeltagerne kom med følgende punkter til dagsordenen:

1. Nykommere og hvem påtager sig opgaven

2. Økonomi

3. Hvem har hvilke funktioner

4. Udhængsskab i Kristkirken – kan det bruges til ”reklame” for vores møde i København

5. Oversættelse af den første Nar Anon bog

6. Selvransagelse af gruppen

Ad dagsordenens pkt. 1

B H foreslog, at der på møderne afsættes tid til en kort præsentation af gruppen, når nykommere deltager i møderne.

A foreslog, at gruppen kunne indføre følgende i mødeleder-teksten: ”Er der en der vil påtage sig opgaven at tage en snak med nykommeren efter mødet”.

Flere gav udtryk for, at vi skal passe på, at nykommeren ikke føler sig som en opgave / en sur pligt.

V havde flere gange oplevet, at mødedeltagerne har for travlt med at komme ud af døren og dermed glemmer nykommeren.

I den forbindelse spurgte H, om der er nogen der slukker og lukker. J fortalte, at hun var blevet taget godt i mod på hendes første møde, og at hun bl.a. havde fået en telefonliste med kryds ud for nogle enkelte mødedeltagere, hun kunne ringe til.

K meddelte, at det i Århus-gruppen er mødelederens opgave at tage sig af nykommere.

Efter en længere drøftelse var der enighed om løbende at tage drøftelsen op på de månedlige planlægningsmøder i grupperne.

K delte en oplevelse med en meget aggressiv mødedeltager, som i bund og grund ikke kunne stå inde for Nar-Anons principper trods det, at gruppen havde forsøgt at imødekomme mødedeltagerens ønsker.

Flere mødedeltagere delte ud af deres erfaring og konklusionen blev, at der er begrænsninger for, hvem Nar-Anon kan hjælpe. Traditionerne skal overholdes, og eventuelle ændringer skal tages op på forretningsmøderne.

Ad dagsordenens pkt. 2

B H foreslog, at gruppen sender det årlige beløb til USA, og at den resterende saldo opspares til oversættelsen af den første Nar-Anon bog på dansk.

Der var efterfølgende en drøftelse af, hvorvidt der eksisterer en fælleskasse, eller om grupperne har deres egen økonomi/kasse. Det var desværre ikke muligt på selve mødet at afgøre, hvad mødedeltagerne var blevet enige om på de tidligere konventer i København.

Referenten har efterfølgende gennemlæst referaterne fra og med 2009. Heri står, at der er tale om Nar-Anons fælleskasse, som kan benyttes til indkøb af bøger fra de enkelte grupper. Husleje mv. betales af de enkelte grupper. Derudover er det den enkelte gruppes beslutning, hvorvidt man vil benytte hinandens merchandise. Grupperne kan søge tilskud fra fælleskassen til print/indkøb af merchandise.

På et spørgsmål fra P til Århus-gruppens velbefindende oplyste K, at gruppen fungerer godt igen. Bl.a. er mødedagen ændret fra torsdag til onsdag, og Karen opfordrede alle til at kikke forbi, hvis turen går forbi Århus.

Det blev besluttet at sende 2.000 kr. til Nar-Anon i USA. B W opfordrede Århus-gruppen til at sende et fællesbidrag til fælleskassen.

Ad dagsordenens pkt. 3

P er webmaster

M har mobiltelefonen, men har brug for en afløser i 3 mdr. I afløser M.

C literatur-master og speaker-finder

B W kassemester

C grupperepræsentant for gruppen i Kristkirken, København

K opfordrede mødedeltagerne til at melde sig som speaker i Århus, hvis det i øvrigt kunne passes ind. Alle er velkommen.

Ad dagsordenens pkt. 4

C foreslog at Kristkirkens udhængsskab kunne benyttes til lidt reklame for Nar-Anon. M mente, at det tidligere var undersøgt og påtog sig at undersøge igen.

Ad dagsordens pkt. 5

B H redegjorde kort for proceduren omkring kontakten til USA og oversættelsen en Nar-Anon bog til dansk. I den forbindelse opfordrede B medlemmer med større kendskab til det engelske sprog at melde sig til videreførelse af opgaven. V meldte sig til opgaven og vil efterfølgende koordinere overdragelsen med B H.

B H opfordrede alle til at kikke forbi Nar-Anons hjemmeside i USA – meget interessant.

Ad dagsordenens pkt. 6

V udtrykte bekymring for antallet at mødedeltagere i København, idet hun havde observeret en tilbagegang i deltagerantallet. Hun efterlyste forslag til at optimere fremmødeprocenten.

B H fornemmer efter længere tids fravær, at gruppen fungerer godt, men mindede om, at de ”gamle” bør tænke over sproget i forhold til nykommere. Det kan virke indforstået.

H har deltaget i ca. 4 møder og har hele tiden følt sig meget velkommen, men at hun følte sig lidt skræmt på de første møder pga. høj latter og kram til alle.

I tilsluttede sig H indtryk og opfordrede alle til at være lidt mere imødekommende og lytte til nykommeren. I fandt det ligeledes vigtigt at inddrage nykommeren mere i opgaverne og foreslog, at mødeleder-opgaven går på tur.

L opfordrede mødedeltagerne og specielt nykommerne til at melde sig på banen til kaffe/nøgle-tjansen. Det kan være afgørende for, om en nykommer kommer igen ugen efter. Derudover erindrede L om, at mødedeltagerne var velkommen til at melde sig som mødeleder på de månedlige forretningsmøder.

Flere foreslog, at mødedeltagerne burde møde op 10-15 min. for at få en snak med eventuelle nykommere og ligeledes blive lidt længere efter mødets afslutning, idet nogen havde den opfattelse, at møderne blev afsluttet for brat.

Efter en længere drøftelse blev mødedeltagerne enige om, at ansvaret for gruppens eksistens ligger hos alle mødedeltagere, og at vi derfor i fællesskab skal forsøge hele tiden at optimere møderne og løbende foretage en grupperansagelse på de månedlige forretningsmøder.